Privacyverklaring

Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij, SMSdirect.nl, persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en beschermen van gebruikers van onze online SMS-dienst. We streven ernaar om jouw privacy te respecteren en te beschermen. Lees deze verklaring zorgvuldig door om ons beleid en onze praktijken met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens te begrijpen.

Verzamelde informatie

We kunnen de volgende persoonlijke gegevens verzamelen wanneer je onze online SMS-dienst gebruikt:

 • Naam: Om je te identificeren en persoonlijke communicatie mogelijk te maken.
 • Telefoonnummer: Om SMS-berichten naar het opgegeven nummer te kunnen versturen.
 • Berichtinhoud: De inhoud van de SMS-berichten die je verstuurt en ontvangt via onze dienst.
 • Tijdstempels: Datum en tijd van verzending en ontvangst van SMS-berichten.
 • Gebruiksgegevens: Informatie over je interactie met onze dienst, zoals logbestanden en analytics, om de dienst te verbeteren en te beveiligen.

Gebruik van informatie

We gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

 • Om SMS-berichten te verzenden en ontvangen in overeenstemming met jouw instructies.
 • Om technische ondersteuning en klantenservice te bieden.
 • Om onze dienst te verbeteren, te beveiligen en te optimaliseren.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om te reageren op juridische verzoeken.

Gegevensbewaring

We bewaren je persoonlijke gegevens alleen voor de periode die nodig is om de hierboven genoemde doeleinden te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

Gegevensbeveiliging

We nemen redelijke technische en organisatorische maatregelen om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of wijziging. We gebruiken bijvoorbeeld versleutelings- en authenticatietechnologieën om de vertrouwelijkheid van je gegevens te waarborgen.

Gegevensverwerking 

Bij het gebruik van de dienst SMS versturen via internet op deze website legt SMSdirect.nl de volgende gegevens vast: de naam van de (anonieme) afzender, het 06-nummer waaraan het bericht wordt gestuurd en de inhoud van het bericht. Dit is nodig om het bericht te kunnen versturen.
Het verzenden van de SMS-berichten wordt afgehandeld door MessageBird B.V., een in Nederland gevestigd bedrijf, handelend onder de naam MessageBird. Dit gebeurt via de MessageBird-API. Om die reden worden de afzender, het 06-nummer en het tekstbericht aan MessageBird doorgegeven. Met MessageBird is een verwerkersovereenkomst gesloten. Via de volgende link is na te lezen hoe MessageBird de bescherming van persoonsgegevens garandeert: https://www.messagebird.com/en/security

Betalingen worden afgehandeld door Mollie. Met Mollie worden geen persoonsgegevens uitgewisseld. Mollie is daarom geen verwerker, maar een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Openbaarmaking aan derden

We kunnen je persoonlijke gegevens delen met derden in de volgende gevallen:

 • Met je toestemming: Als je specifiek hebt ingestemd met de openbaarmaking van je gegevens.
 • Voor wettelijke doeleinden: Als we te goeder trouw van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, juridische procedures of verzoeken van overhe
 • Voor bedrijfsdoeleinden: We kunnen je persoonlijke gegevens delen met onze zakelijke partners, dienstverleners of andere derde partijen die ons helpen bij het leveren van de SMS-dienst en gerelateerde services. Deze partijen hebben beperkte toegang tot je gegevens en mogen deze alleen gebruiken voor de specifieke taken die ze namens ons uitvoeren.
 • Bij een fusie of overname: In het geval van een fusie, overname, reorganisatie, verkoop van activa of faillissement kunnen je persoonlijke gegevens worden overgedragen als onderdeel van de transactie. We zullen je op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht en de keuzes die je hebt met betrekking tot je persoonlijke gegevens.

Gegevensverwerking buiten de EER

Je persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar en verwerkt in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In dergelijke gevallen zullen we passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat je gegevens adequaat worden beschermd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Jouw rechten

Je hebt bepaalde rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens, waaronder het recht om toegang te krijgen tot je gegevens, deze te corrigeren, te beperken of te verwijderen. Neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens als je van deze rechten gebruik wilt maken.

Wijzigingen in de privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring naar eigen goeddunken te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden geplaatst. We raden je aan om regelmatig deze verklaring te controleren op updates.

Contactgegevens

Als je vragen, opmerkingen of verzoeken hebt met betrekking tot deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via info@smsdirect.nl.